Logotype

Projekt

HNA ingår i ett antal större projekt som syftar till att skapa tillväxt och sysselsättning i vår kommun.


Förbättrat Företagsklimat

Under hösten 2014 drogs det treåriga projektet Förbättrat Företagsklimat igång. Som namnet antyder handlar projektet om att på olika sätt förbättra företagsklimatet i vår kommun. Målet med projektet är att öka effektiviteten i kommunens myndighetsutövande och höja servicenivån gentemot kommunens företagare. Framförallt fokuseras det på förbättrat bemötande, information och samordning. Grunden till projektet är det resultat Hudiksvalls kommun fick i Sveriges Kommuner & Landstings servicemätning Insikt. Resultatet visar att kommunens bemötande gentemot de lokala företagen generellt fungerar bra men också att det finns stor förbättringspotential. Som projektägare och –finansiärer står Hudiksvalls Näringslivs AB och Hudiksvalls kommun (kommunledningskontoret).

Läs vår intervju med projektledaren


TILL HUDIKSVALL – ett projekt inom kompetensförsörjning och medflyttarservice

2013 till 2015 bedrevs ett tvåårigt projekt med syfte att främja tillväxten inom det lokala arbetslivet i Hudiksvalls kommun genom att möta näringslivets och kommunens behov av kvalificerad arbetskraft. Projektet döptes till: TILL HUDIKSVALL och ägdes och samfinansierades av Hudiksvalls kommun, Företagsutbildarna, Hälsinglands Sparbank och Hudiksvalls Näringslivs AB (HNA). Projektledaren var Anna Gustavsson. Under projektet arbetade hon med olika former av rekryteringsaktiviteter, informationsinsatser, medflyttarservice och marknadsföring av det lokala arbetslivet. Projektets målgrupp var bland annat personer med högskoleutbildning, personer med efterfrågad specialistkompetens och skolelever på väg in i arbetslivet.

Projektet slutredovisas under december 2016. Vi hoppas på en fortsättning i någon form då vi ser behovet och får allt fler frågor kring Medflyttarservice. En viktig funktion som utvecklar vårt näringsliv och attraktion till kommunen.

Läs mer