Logotype

Vanliga frågor och svar

Svar på frågor från företagare relaterat till corona-krisen

Välkommen till Hudiksvalls Näringslivsbolags frågor och svar! Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren som vi får kring COVID-19 och dess konsekvenser.

Hittar du inte svaret på din fråga? Skicka in den till oss och vi återkommer till dig.

Stödåtgärder för företag

Säkerhetsställ din likviditet
- Se över vilka möjligheter du har att ändra skatt- och momsinbetalningar för att säkerhetskälla din likviditet. Läs mer hos Skatteverket
- Kolla över dina utgifter - vilka utgifter kan du skära ner på eller ta bort?
- Se över dina fasta kostnader. Förhandla med din bank om amorteringsfritt samt med din hyresvärd om hyreskostnaden. 
- Ha en dialog med din bank och revisor för att säkerställa en likviditetsförstärkning.

Gör en handlingsplan
Gör en handlingsplan för att styra om din verksamhet utifrån den nu rådande situationen och jobba med ett par olika scenarier.  

Mer info om betalningssvårigheter på webbplatsen Verksamt.se.
Läs mer på versamt.se 

 

Har du frågor om hur du kan öka ditt företags likviditet? Kontakta Företagarjouren 0650-55 66 20 eller mejla på hudikfuture@hna.se

OBS! Stödet är förlängt till den 31 mars 2021 och kan nu lämnas med upp till 90% av godkända kostnader.
För att kunna söka omställningsstödet ska företaget ha

 • drabbats hårt av coronapandemin
 • arbetsställe registrerat i Gävleborg
 • bedrivit sin verksamhet på heltid i minst ett år (räknat från 2019-01-01) (Undantagen för kravet om heltidsverksamhet är turistföretag som bedriver sin verksamhet säsongsvis.)
 • Bedriva näringsverksamhet med vinstsyfte och inneha F-skattsedel.

Stödet riktar sig till företag som drabbats av coronapandemin och vill vidta åtgärder för att säkra verksamhetens långsiktiga fortlevnad.

Företagen som söker stödet ska redogöra för hur verksamheten drabbats av coronapandemin, vilka åtgärder de planerar att vidta och vilka effekter åtgärderna bedöms ha för företagets framtid.

Stöd lämnas inte till

 • företag på en lokal konkurrensutsatt marknad där stödet kan snedvrida konkurrensen
 • företag verksamma med primärproduktion inom jordbruks-, fiske- och vattenbrukssektorn
 • investeringar som påbörjats innan ansökan har inkommit till Region Gävleborg
 • "hobbyverksamhet" eller verksamhet som bedrivs vid sidan av anställning
 • företag som bedöms klara investeringen utan stöd, både på kort och lång sikt.

Läs mer om stödet på regiongavleborg.se

Kontakta Ola Sjöström om du har frågor om vilka stödmöjligheter som finns för ditt företag.
ola.sjostrom@hna.se  |  0650-55 66 31

 

vad är korttidsarbete?
Korttidsarbete kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av att något oväntat händer. I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd.

Vem kan ansöka?
Stödet gäller för juridiska personer eller fysiska personer som bedriver näringsverksamhet. Ägare/arbetsgivare som omfattas är exempelvis aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser.

Korttidsarbete kräver stöd i centrala/lokala kollektivavtal eller i egna avtal.
Stödet omfattar inte nyanställda, utan endast de som var anställda 3 månader före Tillväxtverkets godkännande. Även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas.

På Tillväxtverkets webbplats finns ett test som alla som tänkt att ansöka om stöd för korttidsarbete kan göra. Testet ger en första indikation om företaget uppfyller kraven för att bli beviljad stöd för korttidsarbete.

Utför testet här!  

 

Har du frågor om korttidsarbete, kontakta Företagarjouren 0650-55 66 20 eller mejla på hudikfuture@hna.se

Hur ansöker jag?
Du ansöker om stödet för korttidsarbete (korttidspermittering) hos Tillväxtverket. För att få del av stödet behöver du uppfylla vissa villkor. På Tillväxtverkets webbplats kan du göra ett webbtest som visar om du kan få del av stödet. Där finns också bra instruktionsfilmer.  Läs mer om korttidsarbete på tillvaxtverket.se

 

Har du frågor om hur du ansöker om ersättning för korttidspermittering, kontakta Företagarjouren 0650-55 66 20 eller mejla på hudikfuture@hna.se

Region Gävleborgs företagsstöd
Den 16 november öppnade region Gävleborg upp ansökningar för deras övriga företagsstöd.

Stöden omfattar:

• Externa konsulttjänster
• Mikrostöd
• Miljöinvesteringar
• Samverkan kring immateriella investeringar
• Stöd för olika typer av investeringar (stora och medelstora)

Läs mer om de olika stöden på regionens hemsida: regiongavleborg.se

Det finns även andra stödmöjligheter - kontakta Ola Sjöström om du har frågor om vilka stödmöjligheter som finns för ditt företag. 

ola.sjostrom@hna.se  |  0650-55 66 31

Omställningsstöd för augusti 2020 - februari 2021
Stödet är sökbart 25 februari 2021.

Omställningsstödet är ett stöd till företag vars nettoomsättning har minskat under stödperioderna augusti 2020 - februari 2021, jämfört med motsvarande månader under föregående år. Den minskade nettoomsättningen ska så gott som uteslutande vara en konsekvens av Corona.

Vilka företag kan få omställningsstöd?

Omställningsstödet delas in i tre ansökningsperioder.
Augusti - oktober
För att stöd ska beviljas för ska nettoomsättningen vara mer än 40 procent lägre jämfört med samma period 2019. Stöd kan lämnas med upp till 75 procent av sina så kallade icke-täckta fasta kostnader. Nedgången ska så gott som uteslutande vara orsakad av spridningen av sjukdomen covid-19.
November - december
För att stöd ska beviljas krävs att nettoomsättningen minskat med mer än 30 procent jämfört med samma månader 2019. Stöd kan lämnas med upp till 90 procent av sina så kallade icke-täckta fasta kostnader. Nedgången ska så gott som uteslutande vara orsakad av spridningen av sjukdomen covid-19.
Januari - februari
För att stöd ska beviljas krävs att nettoomsättningen minskat med mer än 30 procent jämfört med samma månader 2019. Stöd kan lämnas med upp till 90 procent av sina så kallade icke-täckta fasta kostnader. Nedgången ska så gott som uteslutande vara orsakad av spridningen av sjukdomen covid-19. (Denna ansökningsperiod går att söka från och med 1 mars 2021).
Läs mer om stödet på skatteverket.se
Har du frågor om regeringens omställningsstöd? kontakta Företagarjouren 0650-55 66 20 eller mejla på hudikfuture@hna.se

Vad innebär stödet?

Stödet ger ersättning för förlorade intäkter under augusti 2020 - februari 2021. 

Stödet är uppdelat i tre stödperioder:
• Augusti – oktober 2020
• November - december 2020
• Januari - februari 2021
 

Vad krävs för att stödet ska beviljas?

En förutsättning är bland annat att den enskilde näringsidkaren haft en omsättning på minst 200 000 kronor under föregående år, det gäller perioden augusti - oktober. Perioden november - februari ska omsättningsnivån ligga på minst 180 000 kronor.

Omsättningstappet ska bero på effekterna av pandemin och att den sökande inte varit berättigad till arbetslöshetsersättning. Ytterligare en förutsättning för att stöd ska beviljas är att den enskilda näringsidkaren har gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas på.

För stödperioden augusti – oktober 2020 ska den enskilde näringsidkaren ha tappat minst 40 procent i omsättning jämfört med referensperioden som utgörs av motsvarande period 2019. Stödnivån är på 75 %.

För stödperioden november - december 2020 samt stödperioden januari - februari 2021 ska den enskilde näringsidkaren tappat minst 30 procent jämfört med motsvarande period 2019. Stödnivån är 90 %.

Hur ansöker jag?

Observera att ansökan för denna period inte öppnat än, den beräknas öppna 25 februari. 

Ansökan gör du via Boverkets e-tjänst: boverket.se

Läs mer om stödet hos Länstyrelsen: länstyrelsen.se

Läs mer på regeringen.se

Har du frågor om omställningsstöd för enskilda företagare eller behöver hjälp med din ansökan? Kontakta Företagarjouren 0650-55 66 20 eller mejla på hudikfuture@hna.se 

VAD INNEBÄR kommunens STÖDPAKET?
STÖDPAKETET ÄR FÖRLÄNGT TILL 30 JUNI 2021

Stödpaketet innebär att man kan ansöka om anstånd hos kommunen när det gäller vissa avgifter, att förfallodatum flyttas fram för vissa fakturor och inom andra områden kan det lämnas anstånd.

Framflyttat förfallodatum på fakturor inom vissa områden:

 • Årsavgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
 • Avgifter för förhandsbesked, anmälan, tillsynsärenden, samt mark, rivnings- och bygglov
 • Årlig tillsynsavgift för livsmedelskontroll
 • Årlig tillsynsavgift för serveringstillstånd

Möjlighet att få anstånd med betalning inom vissa områden (efter individuell bedömning):

 • Kommunala markupplåtelser
 • Arrenden på kommunal mark
 • Avgifter för vatten och renhållning
 • Avgifter för uteserveringstillstånd
 • Hyror för fastigheter som kultur- och fritidsnämnden samt tekniska nämnden ansvarar för

Läs mer på Hudiksvall.se