Logotype

Vanliga frågor och svar

Svar på frågor från företagare relaterat till corona-krisen

Välkommen till Hudiksvalls Näringslivsbolags frågor och svar! Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren som vi får kring COVID-19 och dess konsekvenser.

Hittar du inte svaret på din fråga? Skicka in den till oss och vi återkommer till dig.

Stödåtgärder för företag

Säkerhetsställ din likviditet
- Se över vilka möjligheter du har att ändra skatt- och momsinbetalningar för att säkerhetskälla din likviditet. Läs mer hos Skatteverket
- Kolla över dina utgifter - vilka utgifter kan du skära ner på eller ta bort?
- Se över dina fasta kostnader. Förhandla med din bank om amorteringsfritt samt med din hyresvärd om hyreskostnaden. 
- Ha en dialog med din bank och revisor för att säkerställa en likviditetsförstärkning.

Gör en handlingsplan
Gör en handlingsplan för att styra om din verksamhet utifrån den nu rådande situationen och jobba med ett par olika scenarier.  

Mer info om betalningssvårigheter på webbplatsen Verksamt.se.
Läs mer på versamt.se 

 

Har du frågor om hur du kan öka ditt företags likviditet? Kontakta Företagarjouren 0650-55 66 20 eller mejla på hudikfuture@hna.se

OBS! Stödet är sökbart till och med den 30 november 2020.

För att kunna söka omställningsstödet ska företaget ha

 • drabbats hårt av coronapandemin
 • arbetsställe registrerat i Gävleborg
 • bedrivit sin verksamhet på heltid i minst ett år (räknat från 2019-01-01) (Undantagen för kravet om heltidsverksamhet är turistföretag som bedriver sin verksamhet säsongsvis.)
 • Bedriva näringsverksamhet med vinstsyfte och inneha F-skattsedel.

Stödet riktar sig till företag som drabbats av coronapandemin och vill vidta åtgärder för att säkra verksamhetens långsiktiga fortlevnad.

Företagen som söker stödet ska redogöra för hur verksamheten drabbats av coronapandemin, vilka åtgärder de planerar att vidta och vilka effekter åtgärderna bedöms ha för företagets framtid.

Stöd lämnas inte till

 • företag på en lokal konkurrensutsatt marknad där stödet kan snedvrida konkurrensen
 • företag verksamma med primärproduktion inom jordbruks-, fiske- och vattenbrukssektorn
 • investeringar som påbörjats innan ansökan har inkommit till Region Gävleborg
 • "hobbyverksamhet" eller verksamhet som bedrivs vid sidan av anställning
 • företag som bedöms klara investeringen utan stöd, både på kort och lång sikt.

Läs mer om stödet på regiongavleborg.se

Kontakta Ola Sjöström om du har frågor om vilka stödmöjligheter som finns för ditt företag.
ola.sjostrom@hna.se  |  0650-55 66 31

 

vad är korttidsarbete?
Korttidsarbete kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av att något oväntat händer. I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd.

Vem kan ansöka?
Stödet gäller för juridiska personer eller fysiska personer som bedriver näringsverksamhet. Ägare/arbetsgivare som omfattas är exempelvis aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser.

Korttidsarbete kräver stöd i centrala/lokala kollektivavtal eller i egna avtal.
Stödet omfattar inte nyanställda, utan endast de som var anställda 3 månader före Tillväxtverkets godkännande. Även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas.

På Tillväxtverkets webbplats finns ett test som alla som tänkt att ansöka om stöd för korttidsarbete kan göra. Testet ger en första indikation om företaget uppfyller kraven för att bli beviljad stöd för korttidsarbete.

Utför testet här!  

 

Har du frågor om korttidsarbete, kontakta Företagarjouren 0650-55 66 20 eller mejla på hudikfuture@hna.se

Hur ansöker jag?
Du ansöker om stödet för korttidsarbete (korttidspermittering) hos Tillväxtverket. För att få del av stödet behöver du uppfylla vissa villkor. På Tillväxtverkets webbplats kan du göra ett webbtest som visar om du kan få del av stödet. Där finns också bra instruktionsfilmer.  Läs mer om korttidsarbete på tillvaxtverket.se

 

Har du frågor om hur du ansöker om ersättning för korttidspermittering, kontakta Företagarjouren 0650-55 66 20 eller mejla på hudikfuture@hna.se

Region Gävleborgs företagsstöd
Den 16 november öppnade region Gävleborg upp ansökningar för deras övriga företagsstöd.

Stöden omfattar:

• Externa konsulttjänster
• Mikrostöd
• Miljöinvesteringar
• Samverkan kring immateriella investeringar
• Stöd för olika typer av investeringar (stora och medelstora)

Läs mer om de olika stöden på regionens hemsida: regiongavleborg.se

Det finns även andra stödmöjligheter - kontakta Ola Sjöström om du har frågor om vilka stödmöjligheter som finns för ditt företag. 

ola.sjostrom@hna.se  |  0650-55 66 31

Omställningsstöd för maj och juni–juli 2020
OBS! Endast sökbart till och med 30 november

Omställningsstödet är ett stöd till företag vars nettoomsättning har minskat under stödperioderna maj respektive juni och juli 2020, jämfört med motsvarande månader under 2019. Den minskade nettoomsättningen ska så gott som uteslutande vara en konsekvens av Corona.
"Regeringen föreslår ett förlängt omställningsstöd som ska gå att söka för stödperioderna augusti-oktober. Enligt förslaget riktar sig stödet till företag som har tappat minst 50 procent av omsättningen under denna period jämfört med samma period 2019, och företagen ska kunna få max 30 miljoner kronor".

Vilka företag kan få omställningsstöd?

Beroende på om ni ansöker om stöd för maj eller juni-juli gäller olika regler:
MAJ
För att kunna få del av om omställningsstödet ska företaget ha redovisat en nettoomsättning om minst 250 000 kronor under det räkenskapsår som avslutades närmast före 1 januari 2020. Var det räkenskapsåret längre eller kortare än tolv månader, justeras kravet på minsta nettoomsättning i motsvarande mån.
För att ett stöd ska beviljas för maj, ska nettoomsättningen i maj ska vara mer än 40 procent lägre jämfört med maj 2019. Nedgången ska så gott som uteslutande vara orsakad av spridningen av sjukdomen covid-19.
JUNI/JULI
För att kunna få del av om omställningsstödet ska företaget ha redovisat en nettoomsättning om minst 250 000 kronor under det räkenskapsår som avslutades närmast före 1 januari 2020. Var det räkenskapsåret längre eller kortare än tolv månader, justeras kravet på minsta nettoomsättning i motsvarande mån.
För att ett stöd ska beviljas för stödperioden juni–juli 2020 krävs att nettoomsättningen minskat med mer än 50 procent jämfört med samma månader 2019. Nedgången ska så gott som uteslutande vara orsakad av spridningen av sjukdomen covid-19.
Läs mer om stödet på skatteverket.se
Har du frågor om regeringens omställningsstöd? kontakta Företagarjouren 0650-55 66 20 eller mejla på hudikfuture@hna.se

Vad innebär stödet?

Stödet ger ersättning för förlorade intäkter under fem månader, från mars till juli i år. Stödet är 75 procent av det man tappat i omsättning jämfört med samma period 2019. Varje företag kan få maximalt 120 000 kronor i ersättning.

Stödet är på motsvarande sätt som omställningsstödet uppdelat i tre stödperioder:

 • mars – april 2020
 • maj 2020
 • juni – juli 2020.

Motsvarande månad eller månader föregående år utgör respektive stödperiods referensperiod.

Vad krävs för att stödet ska beviljas?

En förutsättning är bland annat att den enskilde näringsidkaren har haft en omsättning på minst 200 000 kronor under föregående år, att omsättningstappet beror på effekterna av pandemin och att den sökande inte varit berättigad till arbetslöshetsersättning. Ytterligare en förutsättning för att stöd ska beviljas är att den enskilda näringsidkaren har gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas på.

En förutsättning är att den enskilde näringsidkaren har haft en omsättning på minst 200 000 kronor under föregående år.

För att stöd ska beviljas krävs att nettoomsättningen för

 • mars – april 2020 understeg 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019
 • maj 2020 understeg 60 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019
 • juni och juli 2020 understeg 50 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019.

Hur ansöker jag?

Ansökan gör du via Boverkets e-tjänst: boverket.se

Läs mer om stödet hos Länstyrelsen: länstyrelsen.se

 

Har du frågor om omställningsstöd för enskilda företagare? Kontakta Företagarjouren 0650-55 66 20 eller mejla på hudikfuture@hna.se