Logotype

Vanliga frågor och svar

Svar på frågor från företagare relaterat till corona-krisen

Välkommen till Hudiksvalls Näringslivsbolags frågor och svar! Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren som vi får kring COVID-19 och dess konsekvenser.

Hittar du inte svaret på din fråga? Skicka in den till oss och vi återkommer till dig.

Stödåtgärder för företag

Korttidsarbete kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av att något oväntat händer. I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd.

Stödet gäller för juridiska personer eller fysiska personer som bedriver näringsverksamhet. Ägare/arbetsgivare som omfattas är exempelvis aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser.

Korttidsarbete kräver stöd i centrala/lokala kollektivavtal eller i egna avtal.
Stödet omfattar inte nyanställda, utan endast de som var anställda 3 månader före Tillväxtverkets godkännande. Även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas.

På Tillväxtverkets webbplats finns ett test som alla som tänkt att ansöka om stöd för korttidsarbete kan göra. Testet ger en första indikation om företaget uppfyller kraven för att bli beviljad stöd för korttidsarbete.

Utför testet här!  

 

Har du frågor om korttidsarbete, kontakta företagarjouren 0650-55 66 20 eller mejla på hudikfuture@hna.se

Du ansöker om stödet för korttidsarbete (korttidspermittering) hos Tillväxtverket. För att få del av stödet behöver du uppfylla vissa villkor. På Tillväxtverkets webbplats kan du göra ett webbtest som visar om du kan få del av stödet. Där finns också bra instruktionsfilmer.  

Har du frågor om hur du ansöker om ersättning för korttidspermittering, kontakta företagarjouren 0650-55 66 20 eller mejla på hudikfuture@hna.se

Du behöver börja med att se över vilken personal du kan friställa. Se över vilka anställningsavtal du har med dina anställda.

Regeringen har gjort lättnader när det gäller arbetsgivaravgifter för företag med upp till 30 anställda och upp till en lönesumma om 25 000 kronor per anställd och månad (har du fler än 30 anställda, så gäller det 30 av dina xx anställda). Det innebär att företagen endast betalar ålderspensionsavgift på ersättning som ges ut under perioden den 1 mars 2020 till och med den 30 juni 2020.

Läs mer på skatteverket

 

För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare införs även en nedsättning av egenavgifterna.

Läs mer på regeringen.se

 

Staten tar tillfälligt hela kostnaden för alla sjuklöner i två månader, gäller under april och maj. Alla arbetsgivare omfattas och samtliga egenföretagare som bedriver företag i aktiebolagsform omfattas. För egenföretagare som har F-skattsedel gäller därutöver särskilda regler vid egen sjukskrivning. De får ersättning för karensdagarna dag 1–14. Ersättningen utbetalas i form av en schabloniserad sjukpenning.

Läs mer hos Försäkringskassan

 

Det finns även möjlighet att få stöd för korttidsarbete hos Tillväxtverket.

Läs mer på Tillväxtverket.se 

 

Har du frågor om hur du kan minska dina lönekostnader, kontakta företagarjouren 0650-55 66 20 eller mejla på hudikfuture@hna.se

Regeringen har beslutat om att ge stöd till rabatt för tillfälligt sänkta fasta hyreskostnader i särskilt utsatta branscher.

Stödet innebär att den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020 i dessa utsatta branscher kan söka stöd för att kompensera en del av hyresrabatten. Stödet kan sökas från och med den 1 juli 2020.

Stöd får lämnas till en hyresvärd med 50 procent av den rabatt på det fasta hyresbeloppet som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om för perioden 1 april till och med den 30 juni 2020. Stödet får dock aldrig vara högre än 25 procent av den tidigare fasta hyran.

Det är hyresvärden som ansöker om stödet hos länsstyrelsen. 

Har du frågor om minskade hyreskostnader? Kontakta företagarjouren 0650-55 66 20 eller mejla på hudikfuture@hna.se

För att öka din likviditet bör du se över vilka möjligheter du har att ändra skatt- och momsinbetalningar.

- För att inte binda upp pengar på skattekontot bör du planera om utifrån ett nytt beräknat resultat som uppstått. Du kan t.ex. ändra preliminärskatten och lämna en ny preliminär inkomstdeklaration för 2020.

Läs mer hos Skatteverket

 

- Du kan få en skatteåterbäring genom att göra en avsättning till periodiseringsfond i årets deklaration. För att få tillbaka preliminärskatt från 2019 behöver du ändra din preliminära inkomstdeklaration för 2019. Du kan lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration för 2019 fram till den 30 juni 2020. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för år 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.

Läs mer på regeringen.se

 

Mer info om betalningssvårigheter på webbplatsen Verksamt.se.

Läs mer på versamt.se 

 

Har du frågor om hur du kan öka ditt företags likviditet? Kontakta företagarjouren 0650-55 66 20 eller mejla på hudikfuture@hna.se

Du kan ansöka om att få skjuta upp betalningen av vissa skatter och avgifter som du redan har redovisat. Det kallas för anstånd. Bolaget betalar en ränta på beloppet som du får anstånd med. För anståndet som kallas för tillfälligt anstånd betalar du även en avgift på 0,3 procent av beloppet varje månad. Vare sig räntan eller avgiften är avdragsgill i verksamheten.  

Hudiksvalls kommuns stödpaket

Nytt förfallodatum för vissa fakturor (se nedan) är den 1 september 2020 (oavsett vad som står på fakturan). Detta gäller från och med 20 mars. Följande områden berörs av ändrat förfallodatum på fakturor:

  • Årsavgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
  • Avgifter för förhandsbesked, anmälan, tillsynsärenden samt mark-, rivnings- och bygglov.
  • Årlig tillsynsavgift för livsmedelskontroll.
  • Årlig tillsynsavgift för serveringstillstånd.

Från och med 20 mars kan anstånd kan ges för betalning av kommunala hyror, arrenden och avgifter. Följande områden berörs av möjlighet till anstånd:

  • Kommunala markupplåtelser.
  • Arrenden på kommunal mark.
  • Avgifter för vatten och renhållning.
  • Avgifter för uteserveringstillstånd.
  • Hyror för fastigheter som kultur- och fritidsnämnden samt tekniska nämnden ansvarar för.