Logotype

Resultat från Svenskt Näringlivs enkät

Ett bra näringslivsklimat leder till att fler personer vill starta företag, befintliga företag vill utvecklas och det blir attraktivare för företag utifrån att etablera sig i kommunen. Det får i sin tur positiva effekter för en kommuns tillväxt - fler personer kommer i sysselsättning och kommunens skatteintäkter ökar. Pengar som kommunen behöver för att bland annat finansiera skola, vård och omsorg. 


Det sammanfattande omdömet från Svenskt Näringslivs senaste enkät visar att Hudiksvall tappar från en redan låg nivå på 3,05 till nu 3,04 på en sexgradig skala. Detta är något som vi tar på största allvar och har därför vidtagit flera åtgärder för att vända detta.

I slutet på 2021 startade Näringslivsenheten (tidigare HNA) satsningen Vad står i vägen för att förbättra näringslivsklimatet i Hudiksvall. Arbetet handlar om att inkludera alla företagare i Hudiksvalls kommun till att påverka och svara på frågan vad de upplever står i vägen för ett bättre näringslivsklimat, samt komma med konkreta förslag på åtgärder för att det ska bli bättre att starta och driva företag i kommunen.

 

Åtgärder för att förbättra näringslivsklimatet:

  1. För att förbättra näringslivsklimatet och skapa sig en tydligare bild av nuläget skickade vi ut en enkät till kommunens c.a 4700 aktiva företag. Enkäten kommer att göras årligen för att mäta att de åtgärder som görs baserat på resultaten får avsedd effekt.

  2. Dialogmöte och workshop med företag utifrån enkätsvar med syfte att ta fram förbättringsåtgärder.

  3. Enkäter har även skickats ut till politiker och tjänstepersoner på kommunen.

  4. Näringslivsenheten har tillsammans med förvaltningar på kommunen tagit fram prioriterade åtgärder att arbeta med utifrån svaren från tjänstepersonernas enkät.

  5. Näringslivsenheten och kommunledningen har tillsammans med lokala näringslivsrepresentanter från Företagarna och Teknikföretagen tagit fram ett årshjul för 2022 med syfte att öka samverkan mellan kommun och näringsliv. Årshjulet innehåller branschspecifika träffar och tematräffar med syfte att lyfta blicken längre framåt.

  6. Proaktiva företagsbesök genomförs av näringslivsenheten tillsammans med kommunledningen i syfte att öka förståelsen för företagens förutsättningar och skapa bättre dialog mellan kommun och näringsliv.

  7. En väg in – för att underlätta för alla företagare som vill starta och driva företag i Hudiksvalls kommun genom att förenkla och samordna kontakter med kommunen och andra aktörer.

  8. Tillväxtenheten - Ny organisation i kommunen från 1 mars i syfte att vässa näringslivsfrågor för en ökad tydlighet, flexibilitet och kortare ledtider.

  9. Hållbarhet, inkludering och mångfaldsfrågor prioriteras och är en integrerad del i allt vi gör för att uppnå hållbar tillväxt.

Vi ser en stark vilja till utveckling och bedömer att det arbete som initierats på sikt kommer att leda till ett bättre näringslivsklimat. Vår förhoppning är att det skall bidra till att förverkliga vision 2050.

 

Tillbaka