Logotype

Företagande på lika villkor

Projekt avslutat 2019-12-16.

företagande på lika villkor
- entreprenörskap en möjlighet för nyanlända

Bakgrund
Idag bedriver Näringslivskontoren uppskattade aktiviteter för människor som planerar att eller har startat företag, något som ger goda resultat. Dock ser vi tydligt att utrikesfödda är underrepresenterade när det gäller deltagande i aktiviteter som exempelvis nyföretagarrådgivning, starta eget kurser, mentor/adept program, rådgivning kring stödmöjligheter mm.

Om projektet
Projektet Företagande på lika villkor syftar till att få fler utrikesfödda entreprenörer att starta hållbara företag och stärka deras entreprenörskap. Projektet verkar i de tre kommunerna längs Hälsingekusten Hudiksvall, Söderhamn och Nordanstig. Projektet drivs av Hudiksvalls Näringslivsbolag tillsammans med Faxepark i Söderhamn under perioden 1 okt 2017 till 16 dec 2019 med finansiellt stöd från Tillväxtverket. Företagande på lika villkor har även ett stort antal samarbetspartners som medfinansierar projektet; Almi GävleDala, CUL - Centrum för utveckling och lärande, CFL - Hälsinglands Utbildningsförbund i Söderhamn och Nordanstig, Arbetsförmedlingen i södra och norra Hälsingland, Caflin AB, Coompanion, Make Trade - Sweden och Näringslivskontoret i Nordanstigs kommun. 

I projektet genomförs en rad olika aktiviteter som till exempel; starta eget seminarier på lätt svenska, coachning, studiebesök, grupprådgivning, evenemang, och nätverksträffar. Företagande på lika villkor arbetar med att inkludera utan att markera och vill att alla ska ha samma möjlighet till företagande. Genom projektet vill vi även visa på nya branscher, innovationshöjd och potential av internationella affärsmöjligheter. Vår förhoppning är att deltagarna får ökade kunskaper om företagande i Sverige så att känner att de ges möjligheten att kunna bidra till näringslivet och samhället i stort. 

Resultat
Syftet med projektet har varit att näringslivskontoret ska fungera som en mötesplats med uppgift att underlätta för fler människor med invandrarbakgrund att starta företag. Projektet har fokuserat på struktur och organisation som möjliggör att deltagarnas idéer leder till framväxt av företag och bidrar till individernas etablering samt kommunernas långsiktiga tillväxt.

Under genomförandet har projektet lyckats vidareutveckla en modell som resulterat i att individer fått en ökad förståelse för företagande på landsbygden. Projektpart med HNA som utgångspunkt har kunskapsstärkts med djupare insikter om målgruppens behov och utmaningar, men framförallt möjligheter. Utifrån detta har projektet skapat förutsättningar och handlingsutrymme för att nå kvalitativa effekter och resultat.

Under projektperioden har 15 företag startats i Hudiksvalls -och Nordanstigs kommuner, varav mer än hälften startats av kvinnor. Tack vare att projektet lyssnat in målgruppen, har fler kvinnor sökt sig till processen och ökat i antal genom de olika stegen. 

En viktig effekt som projektet har haft på strukturnivå är att processen möjliggjort för ytterligare en väg till etablering för nyanlända genom entreprenörskap. Vårt förhållningsätt, att se individen som en möjliggörare och ett viktigt inslag i vårt geografiska område, har även lett till att de som startat företag har fått en fin upplevelse genom sin resa och därav valt att stanna kvar i kommunen istället för att söka sig vidare till exempelvis ett storstadsområde. Fler företagsfrämjare i regionen har efterfrågat utvecklade arbetssätt för att nå målgruppen i sin egen kommun, framförallt målgruppen utrikesfödda kvinnor som entreprenörer.

Vår metod att synka olika aktörer inom vårt nätverk där olikheter möts, har gett en stor effekt och skapat ett ekosystem som lett till attitydförändring gentemot nyanlända, som är en avgörande resurs för tillväxt. 

Projekt avslutades 2019-12-16.

Kontakt: 
Mitalee Kotak
Projektledare
mitalee.kotak@hna.se
0650-55 66 26

Emilie Lindqvist
Kommunikatör
emilie.lindqvist@hna.se
0650-55 66 22.