Logotype

Viktiga aktörer

Här är tips på aktörer som kan vara användbara för dig som vill bli eller redan är företagare.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Att sammanföra arbetsgivare med arbetssökande är deras viktigaste uppgift. De finns i hela landet och alla deras tjänster är avgiftsfria.
www.arbetsformedlingen.se


Bolagsplatsen

Bolagsplatsen är en marknadsplats för företagsöverlåtelser.
www.bolagsplatsen.se


Bolagsverket

Bolagsverket registrerar företag och föreningar. Hit kan du också skicka in årsredovisningar, registrera företagsinteckningar och få beslut i likvidationer.
www.bolagsverket.se


Business Sweden

Business Sweden är en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden som underlättar för svenska företag att växa internationellt och för utländska aktörer att investera i Sverige. 
www.business-sweden.se


Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network är nätverket som tar Europa till företagen. Ger stöd till små och medelstora företag för att de ska öka internationaliseringen.
http://enterpriseeurope.tillvaxtverket.se


Exportkreditnämnden

Exportkreditnämnden försäkrar exportföretag och banker mot risken för att inte få betalt i exportaffärer, så att de kan genomföra fler säkra exportaffärer.
www.ekn.se


Företagarnas riksorganisation

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Företagarna verkar för företagande, företagares rättigheter och att bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.
www.foretagarna.se


Handelskammare för Nordöstra Kina i Nordeuropa (Northeast China Chamber of Commerce in Northern Europe, NCCCN)

NCCCN grundades i april 2013. Handelskammaren har sitt säte i Hudiksvall, Sverige. Handelskammaren har till ändamål att främja affärskontakter, förstärka kulturutbyte och fördjupa utbildningssamarbete mellan Kina, särskilt landets Nordöstra region, och Nordeuropa (Norden och Baltikum). 
www.ncccn.se


Inlandsinnovation

Inlandsinnovation är ett statligt ägt riskkapitalbolag i Östersund som investerar i företag i norra Sverige som vill växa och stärka sin internationella konkurrenskraft.
www.inlandsinnovation.se


Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området. Deras uppdrag är att inom jordbruk och landsbygdsutveckling arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. De administrerar EU-stöd för jordbruket, landsbygden och fiskeområdet.
www.jordbruksverket.se

 

Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen ser till att riksdagens och regeringens beslut genomförs, samordnar länets intressen och för fram invånarnas behov för en bra utveckling när det gäller t.ex. arbete, service och miljö. Länsstyrelsen är administrativ enhet åt Jordbruksverket för strukturfondsprogrammen Jordbruksfonden (EJFLU) respektive Fiskerifonden (EFF) samt för regionalt bidrag till företagsutveckling (Företagsstöd).
www.lansstyrelsen.se/gavleborg


Mellansvenska Handelskammaren

Mellansvenska handelskammaren är en oberoende och opolitisk ideell organisation som grundades av regionens företag 1907. Handelskammarens roll har sedan starten varit att arbeta för att utveckla och underlätta handel, såväl nationell och internationell.
www.mhk.cci.se

 

Patent- och registreringsverket

PRVs uppdrag är att skydda idéer med hjälp av patent, designskydd och varumärkesskydd. De hjälper även personer att byta namn och ansöka om utgivningsbevis. Hit vänder du dig om du vill ansöka om patent och skydda din produkt eller ditt varumärke.
www.prv.se


Region Gävleborg

Region Gävleborg har i uppgift att svara för regionala utvecklingsfrågor i länet. Till denna uppgift hör bland annat att utarbeta program för länets utveckling, samt samordna och samverka med andra aktörer för genomförandet av programmet. Besluta om användandet av statliga projektmedel för regional utveckling samt upprätta och besluta om länsplan för regional infrastruktur. 
www.regiongavleborg.se


Skatteverket

Skatteverkets huvuduppgifter är att ta in skatter, sköta folkbokföringen, registrera bouppteckningar och vara borgenär åt staten.
www.skatteverket.se

 

Svenska ESF Rådet

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden i Sverige.
www.esf.se

 

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. De företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag som är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar. Svenskt näringsliv arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning, utvecklar nya idéer och tar fram konkreta förslag för att skapa ett bättre klimat för företagsamheten.
www.svensktnaringsliv.se


Tillväxtverket

Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Ett stort antal program erbjuder företag och organisationer projektmedel för tillväxt och utveckling. Tillväxtverket är förvaltande myndighet för de åtta regionala programkontoren för EUs strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning (ERUF = Europeiska Regionala Utvecklingsfonden).
www.tillvaxtverket.se


Tullverket

Tullverket är en statlig myndighet som ska kontrollera flödet av varor in och ut ur Sverige, bidra till ett säkert samhälle och säkerställa konkurrensneutral handel.
www.tullverket.se

 

Verksamt.se

Verksamt innehåller samlad service och information från myndigheterna Skatteverket, Tillväxtverket och Bolagsverket. Allt för att förenkla för dig som driver eller vill starta företag.

www.verksamt.se

 

VINNOVA

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Deras uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning.
www.vinnova.se