Logotype

Vad står i vägen

 

Vad står i vägen - Satsning för att förbättra Näringslivsklimatet
Näringslivsenheten (tidigare HNA) vill med satsningen "Vad står i vägen" inkludera och bjuda in alla företagare i Hudiksvalls kommun till att påverka och svara på frågan vad de upplever står i vägen för ett bättre näringslivsklimat, samt komma med konkreta förslag på åtgärder för att det ska bli bättre att starta och driva företag i kommunen. 


Ett bra näringslivsklimat leder till att fler personer vill starta företag, befintliga företag vill utvecklas och det blir attraktivare för företag utifrån att etablera sig i kommunen. Det får i sin tur positiva effekter för en kommuns tillväxt - fler personer kommer i sysselsättning och kommunens skatteintäkter ökar, pengar som kommunen behöver för att bland annat finansiera skola, vård och omsorg. 

Ett första steg för att förbättra näringslivsklimatet var att skapa sig en tydligare bild av nuläget. Näringslivsenheten (tidigare HNA) skickade därför ut en enkät till kommunens c.a 4500 aktiva företag. Frågorna till enkäten har tagits fram i samarbete med olika näringslivsrepresentanter i kommunen. Enkäten kommer att göras årligen för att mäta att de åtgärder som görs baserat på resultaten får avsedd effekt.

 

Den första enkäten skickades ut till företagen i slutet på 2021. Enkäter har även skickats ut till politiker och tjänstepersoner på kommunen och under våren 2022 har det jobbats fram olika åtgärder för att förbättra näringslivsklimatet.

 

Åtgärder för att förbättra näringslivsklimatet:

 

  1. För att förbättra näringslivsklimatet och skapa sig en tydligare bild av nuläget skickade vi ut en enkät till kommunens c.a 4700 aktiva företag. Enkäten kommer att göras årligen för att mäta att de åtgärder som görs baserat på resultaten får avsedd effekt.

  2. Dialogmöte och workshop med företag utifrån enkätsvar med syfte att ta fram förbättringsåtgärder.

  3. Enkäter har även skickats ut till politiker och tjänstepersoner på kommunen.

  4. Näringslivsenheten har tillsammans med förvaltningar på kommunen tagit fram prioriterade åtgärder att arbeta med utifrån svaren från tjänstepersonernas enkät.

  5. Näringslivsenheten och kommunledningen har tillsammans med lokala näringslivsrepresentanter från Företagarna och Teknikföretagen tagit fram ett årshjul för 2022 med syfte att öka samverkan mellan kommun och näringsliv. Årshjulet innehåller branschspecifika träffar och tematräffar med syfte att lyfta blicken längre framåt.

  6. Proaktiva företagsbesök genomförs av näringslivsenheten tillsammans med kommunledningen i syfte att öka förståelsen för företagens förutsättningar och skapa bättre dialog mellan kommun och näringsliv. 
  1. En väg in – för att underlätta för alla företagare som vill starta och driva företag i Hudiksvalls kommun genom att förenkla och samordna kontakter med kommunen och andra aktörer. 
  1. Tillväxtenheten - Ny organisation i kommunen från 1 mars 2022 i syfte att vässa näringslivsfrågor för en ökad tydlighet, flexibilitet och kortare ledtider.

  2. Hållbarhet, inkludering och mångfaldsfrågor prioriteras och är en integrerad del i allt vi gör för att uppnå hållbar tillväxt.

Vi ser en stark vilja till utveckling och bedömer att det arbete som initierats på sikt kommer att leda till ett bättre företagsklimat. Vår förhoppning är att det skall bidra till att förverkliga vision 2050.